Termeni şi condiţii

1. Szolgáltató adatai
Cég neve: OL Munkaidő Kft.
Székhelye: 2120 Dunakeszi, Madách Imre u. 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-996006
Adószám: 24065687-2-42
Képviselő: Erzse Tibor
E-mail: ugyfelszolgalat@olmo.hu Telefonszám: +36 30 661 2775
Bejegyző hatóság megnevezése: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság

2. A Szolgáltató rendelkezésre állása
A Szolgáltató a rendszer használatba vételétől jelen szerződés érvényességének időtartama alatt szavatolja, hogy a felhasználói dokumentációnak megfelelő, legalább 99 %-os rendelkezésre állási szinten működő programrendszert biztosít a Felhasználó részére a hét minden napján, 00.00- 24.00 óra között.
A Szolgáltató kötelezettsége alapján az esetleg felmerülő hibák kijavítását 24 órán belül megkezdi, illetve orvosolja.
A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
A Szolgáltatót nem terheli fenti kötelezettség, ha a bejelentés,
– a Felhasználó egyedi, a dokumentáció leírásain túllépő igényeinek kielégítését szolgáló szempontokat próbál érvényesíteni,
– a Felhasználó által kijelölt képviselő hozzá nem értésére vezethető vissza
– a Felhasználó nem üzemszerű, a dokumentáció előírásaitól eltérő használata miatt keletkezett.

3. Felhasználót megillető kártérítés
A Felhasználót a bizonyítottan programhibából, vagy a garanciális feladatok nem kellő idő alatt történő elvégzéséből eredő kárért kártérítés illeti meg.
A jelen ÁSZF elfogadásával a felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató a Szerződés kapcsán a Felhasználónak okozott károkért legfeljebb három havi díjnak megfelelő összeg erejéig felel, az ellenértéket a Felek kifejezetten erre tekintettel állapították meg, és azt arányosnak tekintik. A Felek megállapodnak továbbá, hogy Szolgáltató felelősségét kizárólag a Szerződésben meghatározott tevékenységgel közvetlen összefüggésben keletkezett károkra korlátozzák, így a közvetett, előre nem látható, következményes károkra nem terjed ki.

4. A programra vonatkozó szerzői jogok; a Felhasználó jogosultságai
4.1. A felhasználási jog tartalma
Az OLM Szabadság és Távollét Tervező Rendszer vonatkozó valamennyi személyhez fűződő és vagyoni szerzői jog jogosultja az OL Munkaidő Kft. A Szolgáltató az OLM Szabadság és Távollét Tervező Rendszer használatára a Felhasználó részére felhasználási jogot enged, melynek időbeli és tartalmi korlátai a következők:
– A Felhasználó kizárólag a Szolgáltatóval fennálló szerződéses jogviszonya fennállása alatt jogosult az OLM Szabadság és Távollét Tervező Rendszer használatára;
– A Felhasználó a használatra kizárólag abban a mértékben jogosult, amely minimálisan elegendő a felek közötti megbízási szerződésből és a jelen Általános Szerződési feltételekből eredő jogainak érvényesítéséhez és kötelezettségeinek teljesítéséhez;
– A Felhasználó nem jogosult az OLM Szabadság és Távollét Tervező Rendszer átdolgozást, módosítást végrehajtani, és nem jogosult azt másolni, többszörözni, értékesíteni, bármely jogcímen átruházni.
Miután az olm.hu, mint weboldal is szerzői jogi műnek minősül, tilos az olm.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
Az olm.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre.
Tilos az olm.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az olm.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
Az olm.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
4.2. A szolgáltató jogosultságai
A Szolgáltató jogosult a Felhasználó rendszerben regisztrált profilját és az ahhoz tartozó belépési jogosultságokat fennálló tartozás esetén korlátozni, majd amennyiben a Felhasználó tartozását nem egyenlíti ki és/vagy legalább 90 napig nem lép be a rendszerbe, azt törölni. A Szolgáltató a korlátozásról és/vagy törlésről levélben köteles tájékoztatni a Felhasználót. A Felhasználó által a rendszerbe feltöltött adatokat, beállításokat még 30 napig köteles tárolni a Szolgáltató. A 30 nap elteltével adataiból exportot készítünk melyet mellékelten e-mailben küldünk el a Felhasználó részére a rendszerben megadott e-mail címére.

5. Elállási jog
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

6. Garancia érvényesítése
A Szolgáltató OLM Szabadság és távollét tervező terméke esetében megrendelési kedvezményként 2017. november 30-áig tartó pénzvisszafizetési garanciát biztosít Előfizetői részére.
A 2017. november 30-áig tartó pénzvisszafizetési garancia a szolgáltatás TELJES díjára vonatkozó egyszeri, egy összegű, LEVONÁSOKTÓL MENTES díjvisszafizetést jelent és az alábbi esetekben érvényesíthető:
• Szolgáltató nem a megrendelésben igényelt szolgáltatást építette ki, vagy terméket értékesítette
• A termék vagy szolgáltatás bármely lényeges jellemzője eltért a meghirdetettől
• Pénzvisszafizetést valamennyi természetes és jogi személy csak saját nevében eljárva -, vagy jogos képviselet formájában – kérhet, személyének meg kell egyeznie a megrendelőlapon szereplő Előfizetőével.
6.1. A pénzvisszafizetési garancia nem minősül kipróbálási időszaknak, és azzal nem összevonható. Szolgáltató jogosult a pénzvisszafizetési garanciát kérő Előfizetőkről saját belső nyilvántartást vezetni, statisztikai és kármegelőzési céllal, továbbá jogosult azon Előfizetők részére az új szolgáltatások/vagy termékek megrendelését elutasítani, akik megítélése szerint indokolatlanul éltek a fenti könnyítéssel.
6.2. Jogszerűen igényelt pénzvisszafizetési igény esetén a visszautalásról a Szolgáltató az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül gondoskodik. A visszautalást minden esetben az eredeti átutalást teljesítő jogi, vagy természetes személy nevére, számlaszámára, vagy Paypal azonosítójára teljesíti a Szolgáltató. Készpénzben kifizetett szolgáltatásokra a pénzmosás elkerülése érdekében Szolgáltató nem biztosít pénzvisszafizetési garanciát. Nem jogszerűen igényelt, vagy nem indokolt pénzviszafizetési igényt a Szolgáltató jogosult elutasítani.

7. Egyéb rendelkezések
A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.