Oldal kiválasztása

ÁSZF

1. Szolgáltató adatai
Cég neve: OL Munkaidő Kft.
Székhelye: 2120 Dunakeszi, Szilágyi utca 58.
Cégjegyzékszám: 13-09-183046
Adószám: 24065687-2-13 2 224065687-2-134065687-2-134065687-2-13
Képviselő: Erzse Tibor
E-mail: ugyfelszolgalat@olm.hu Telefonszám: +36-30-661-2775
Bejegyző hatóság megnevezése: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság

2. A Szolgáltató rendelkezésre állása
A Szolgáltató a rendszer használatba vételétől jelen szerződés érvényességének időtartama alatt szavatolja, hogy a felhasználói dokumentációnak megfelelő, legalább 99 %-os rendelkezésre állási szinten működő programrendszert biztosít a Felhasználó részére a hét minden napján, 00.00- 24.00 óra között.
A Szolgáltató kötelezettsége alapján az esetleg felmerülő hibák kijavítását 24 órán belül megkezdi, illetve orvosolja.
A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
A Szolgáltatót nem terheli fenti kötelezettség, ha a bejelentés,
– a Felhasználó egyedi, a dokumentáció leírásain túllépő igényeinek kielégítését szolgáló szempontokat próbál érvényesíteni,
– a Felhasználó által kijelölt képviselő hozzá nem értésére vezethető vissza
– a Felhasználó nem üzemszerű, a dokumentáció előírásaitól eltérő használata miatt keletkezett.

2.1 Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató ügyfélszolgálatot biztosít a Felhasználók számára. A szerződéssel rendelkező Felhasználók  a felmerülő kérdéseket és hiba bejelentéseket az ugyfelszolgalat@olm.hu email címre tudják elküldeni. Kiemelt ügyfélszolgálat telefonon elérhető hétköznap 8-16 óráig és használata a szolgáltatás díja mellett térítésköteles. Az ügyfélszolgálat kizárólag a Rendszer használatával kapcsolatos kérdésekre tud válaszolni és az esetlegesen felmerülő hiba bejelentéseket tudja fogadni.

3. Felhasználót megillető kártérítés
A Felhasználót a bizonyítottan programhibából, vagy a garanciális feladatok nem kellő idő alatt történő elvégzéséből eredő kárért kártérítés illeti meg.
A jelen ÁSZF elfogadásával a felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató a Szerződés kapcsán a Felhasználónak okozott károkért legfeljebb három havi díjnak megfelelő összeg erejéig felel, az ellenértéket a Felek kifejezetten erre tekintettel állapították meg, és azt arányosnak tekintik. A Felek megállapodnak továbbá, hogy Szolgáltató felelősségét kizárólag a Szerződésben meghatározott tevékenységgel közvetlen összefüggésben keletkezett károkra korlátozzák, így a közvetett, előre nem látható, következményes károkra nem terjed ki.

4. A programra vonatkozó szerzői jogok; a Felhasználó jogosultságai

4.1. A felhasználási jog tartalma

Az OLM Professzionális HR digitalizációs eszköz vonatkozó valamennyi személyhez fűződő és vagyoni szerzői jog jogosultja az OL Munkaidő Kft. A Szolgáltató az OLM Professzionális HR digitalizációs eszköz használatára a Felhasználó részére felhasználási jogot enged, melynek időbeli és tartalmi korlátai a következők:
– A Felhasználó kizárólag a Szolgáltatóval fennálló szerződéses jogviszonya fennállása alatt jogosult az OLM Professzionális HR digitalizációs eszköz használatára;
– A Felhasználó a használatra kizárólag abban a mértékben jogosult, amely minimálisan elegendő a felek közötti megbízási szerződésből és a jelen Általános Szerződési feltételekből eredő jogainak érvényesítéséhez és kötelezettségeinek teljesítéséhez;
– A Felhasználó nem jogosult az OLM Professzionális HR digitalizációs eszköz átdolgozást, módosítást végrehajtani, és nem jogosult azt másolni, többszörözni, értékesíteni, bármely jogcímen átruházni.
Miután az olm.hu, mint weboldal is szerzői jogi műnek minősül, tilos az olm.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
Az olm.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre.
Tilos az olm.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az olm.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
Az olm.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

4.2. A szolgáltató jogosultságai
A Szolgáltató jogosult a Felhasználó rendszerben regisztrált profilját és az ahhoz tartozó belépési jogosultságokat fennálló tartozás esetén korlátozni, majd amennyiben a Felhasználó tartozását nem egyenlíti ki és/vagy legalább 90 napig nem lép be a rendszerbe, azt törölni. A Szolgáltató a korlátozásról és/vagy törlésről levélben köteles tájékoztatni a Felhasználót. A Felhasználó által a rendszerbe feltöltött adatokat, beállításokat még 30 napig köteles tárolni a Szolgáltató. A 30 nap elteltével adataiból exportot készítünk melyet mellékelten e-mailben küldünk el a Felhasználó részére a rendszerben megadott e-mail címére.

5. Elállási jog
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

6. Felelősség

6.1. A Rendszer kizárólag olyan módon és célra használható fel, amely megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak, különös tekintettel a mindenkor hatályos adó-, számviteli-, munkajogi-, és társadalombiztosítási jogszabályokra.

6.2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Rendszert kizárólag a saját felelősségére használhatja, és a Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél a Rendszer használata során tanúsított magatartásért. A Rendszerrel kiállított dokumentumok tartalmi helyességéért, valamint az azok alapjául szolgáló egyes gazdasági események valódiságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik, ezen dokumentumok helyességének teljes körű ellenőrzése mindenkor az Ügyfél kizárólagos felelőssége és kötelessége. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató köteles teljes mértékben együttműködni az eljáró hatóságokkal, az Ügyfél által esetlegesen elkövetett jogsértések vonatkozásában, így különösen – de nem kizárólagosan – köteles a hatóság megkeresése esetén az Ügyfélről, valamint az általa használt Rendszerekről, valamint a Rendszerekben tárolt és számára hozzáférhető adatokról adatot szolgáltatni.

6.3. A Szolgáltató nem felel az Ügyfelet ért és a Rendszer használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. A Szolgáltató az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig kizárja a felelősséget bárminemű bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, helyettesítő termékek vagy szolgáltatások beszerzéséből fakadó költségekért, tulajdonban bekövetkezett kárért, üzleti forgalom kieséséért, üzleti információ elvesztésért, vagy bármiféle speciális, közvetlen, közvetett, eseti, gazdasági, fedezeti, vagy következmény kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, és attól, hogy az szerződésből, gondatlanságból, vagy más, felelősséget megalapozó tényből ered, ha ezek a Rendszerek használatának vagy használhatatlanságának okán merültek fel, még abban az esetben is, ha az Szolgáltatót előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Rendszerek helyes vagy helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült károkért. Az Ügyfél kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Rendszerben kezelt adatait rendszeresen és az adatok jelentőségéhez mérten mentse, archiválja és tárolja.

6.4. A Rendszerek komplex természetéből adódóan, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Rendszerek hibamentesen és zavartalanul működnek, illetve, hogy valamennyi informatikai rendszerrel és eszközzel kompatibilisek. A biztonságos üzemelés érdekében fontos, hogy az Ügyfél a használat megkezdése előtt és a Rendszerek kezelése során valamennyi elérhető tájékoztatást megismerjen, valamint valamennyi utasítást és tanácsot betartson. Fentiekre tekintettel, a Szolgáltató semmi esetre sem szavatolja, hogy a Rendszerek kielégítik az Ügyfél üzleti folyamatai által támasztott egyedi igényeket, valamint, hogy megfelelnek az Ügyfél valamennyi felhasználói elvárásának. A Rendszerekkel kapcsolatos egyedi igények és elvárások esetén kizárólag külön megállapodás és egyedi elbírálás alapján, térítés ellenében van lehetőség egyedi fejlesztések megrendelésére.

6.5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy köteles biztosítani a megfelelő felkészültségű személyzetet a rendszer szakszerű üzemeltetéséhez, köteles a Szolgáltató részére minden adatot és információt biztosítani, amely a kivizsgáláshoz szükséges. Köteles továbbá a kivizsgáláshoz vagy javításhoz szükség esetén internet elérést, távoli hozzáférést, kiszállás esetén pedig arra alkalmas helyszínt és a Szolgáltató által meghatározott infrastruktúrát biztosítani.

7. Egyéb rendelkezések
A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét